Alej Svatopluka Čecha v Boskovicích

Alej Svatopluka Čecha v Boskovicích

Alej byla založena na jaře roku 1908 místním Okrašlovacím spolkem. Bylo vysazeno celkem 190 kusů lípy velkolisté. Dnešní podoba aleje je zkrácena o výstavbu v ulici Sv. Čecha, při inventarizaci aleje, která proběhla v roce 2010, bylo napočítáno celkem 108 ks stromů, z toho 106 lip. Stromy lze rozdělit na dvě skupiny, a to na stromy starší 50-ti a více let a stromy mladší. V aleji jednoznačně převažují stromy starší, a to svými 72 ks. 
V roce 2012 získalo město Boskovice dotaci na obnovu aleje z Operačního programu životního prostředí - SFŽP ČR. Obnova aleje bude probíhat postupně a citlivě. Odstraněny budou výrazně poškozené a vysoce rizikové dřeviny, a to včetně pařezů – celkem 20 ks lip. Alej bude doplněna výsadbou nových lip velkolistých (Tilia platyphyllos) – 31 ks, a to na místech původních stromů a na vhodných mezerách. 
V rámci projektu obnovy aleje bude ošetřeno 25 ks mladých stromů výchovným řezem, 32 ks stromů zdravotním řezem střední náročnosti 2. kategorie a 31 ks stromů zdravotním řezem 3. kategorie. U rizikových stromů bude instalováno 14 ks pružných vazeb.
Cílem celého projektu je revitalizace, ošetření, stabilizace a částečná obnova historicky významného stromořadí. Tato památeční historická alej je významným krajinotvorným prvkem a historickou památkou Boskovic.

Typ aleje: lípová - 90% lípa velkolistá (Tilia platyphyllos)
Autor: Město Boskovice

boskovice1

boskovice3

  • Lokalita: Ulice Svatopluka Čecha, Boskovice
  • Kraj: Jihomoravský
  • Souřadnice: 49.49326,16.673466

Aleje 2012